subjectКои се правилата за .mk | .мкд | .com.mk | net.mk | org.mk | edu.mk?

МК е отворен ccTLD од 2014 година.
 • .mk | .мкдСекој може да регистрира

 • .com.mk | .net.mkСамо правни лица

 • .org.mk | .edu.mkСамо организација | Само едукативна институцијаСледното важи за сите МК екстензии освен за кириличниот .мкд • Букви од Англиската aзбука, броевите меѓу 0-9 и знакот “-”

 • Да се состои од најмалку 1, а најмногу 63 букви/знаци

 • Прв и последен знак не смее да биде знакот “-”

 • Последователно да не се појавуваат два знаци “-”


Следното важи за кириличниот .мкд • Букви од Македонската aзбука, броевите меѓу 0-9 и знакот “-”

 • Да се состои од најмалку 3, а најмногу 30 букви/знаци

 • Прв и последен знак не смее да биде знакот “-”

 • Последователно да не се појавуваат два знаци “-”

subjectПромена на Регистрант контакт (Trade) за .МК

За промена на Регистрант контакт (trade) потребни се барања од сегашниот и новиот контакт, според МК правилникот.

За повеќе инфо посетете го следниот >> линк.